HistoPARK
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky
OPVK - Investice do rozvoje vzdělávání

Název projektu
HistoPARK - Centrum analýz
a modelování tkání a orgánů

Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0185

Závěr projektu

10. srpna 2015

Realizace projektu

HistoPARK – Centrum analýz a modelování tkání a orgánů, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0185

byla ke dni 30.6.2015 ukončena dle plánu.

Souhrnná informace o realizaci projektu:

V úvodu projektu byl sestaven podpůrný tým technologických specialistů a byly posíleny jednotlivé expertní týmy jak o zahraniční/reintegrující se vědecké pracovníky, tak o vynikající české vědecké pracovníky. Tyto týmy pak plnily jeden z hlavních cílů projektu, a to rozvoj expertíz zobrazovacích technologií určených pro zkoumání struktury a funkce buněk, tkání a orgánů v rámci Centra. Díky aktivitě PhD Scholarship byli do práce expertních týmů integrováni PhD studenti, kteří tímto získali zásadní znalosti, které jim jsou přínosné v dalším studiu/profesním rozvoji. Již během měsíce října 2012 začaly expertní týmy plnit svou vědecko-pedagogickou funkci a cíleně šířit relevantní informace směrem k cílovým skupinám a to nejen v rámci pracoviště příjemce a partnera, ale i pro zájemce v rámci regionu. V průběhu řešení projektu projevily cílové skupiny mimořádný zájem o pořádané aktivity a z tohoto důvodu došlo k překročení plánovaných monitorovacích indikátorů ve všech skupinách. V průběhu řešení projektu absolvovali zástupci cílových skupin a realizačního týmu mnoho zahraničních cest, ať již na významné světové konference, nebo pobývali na prestižních zahraničních pracovištích. Bylo tak navázáno velké množství kontaktů a spoluprací, které budou pokračovat i po ukončení projektu. Kromě aktivit pořádaných jednotlivými expertními týmy (semináře, Journal Cluby), byly napříč projektem uspořádány přednášky a workshopy s účastí zahraničních expertů. Celkem se nám podařilo zorganizovat 10 workshopů, na kterých přednášelo 12 zahraničních odborníků. Tematicky byly workshopy blízké expertízám rozvíjeným v rámci jednotlivých expertních týmů. Díky začlenění studentů do práce expertních týmů došlo k navýšení školící kapacity jak u PhD, tak i u pregraduálních studentů.

 

Dosažené cíle projektu:

Hlavním cílem projektu Histopark bylo vytvoření konsolidovaného meziinstitucionálního týmu zaměřeného na zkoumání morfologie a interakce buněk v trojrozměrném prostředí tkání a orgánů a modelování těchto fenoménů technikami tkáňového inženýrství. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí následujících činností:
1) Vytvořením vědecko-pedagogického seskupení integrující tým technologických specialistů a tři expertní týmy.
2) Zapojením špičkových zahraničních pracovníků do expertních týmů.
3) Zapojením pregraduálních a PhD studentů do činnosti jednotlivých týmů, čímž jsme pomohli zajistit včasnou podporu a rozvoj kariéry talentovaných studentů.
4) Rozvinutím mezinárodních interakcí Centra stážemi pracovníků a studentů na zahraničních institucích, prezentací výsledků Centra na prestižních zahraničních konferencích a pořádáním akcí se zvanými zahraničními řečníky.
5) Zavedením nových metod dosud nepoužívaných na pracovišti MU a FNUSA. O toto se zasloužili především zahraniční pracovníci projektu, kteří expertízy zavedli na základě zkušeností z minulých pracovišť.
6) Šířením znalostí pomocí pořádaných akcí (semináře, JC, přednášky, WS, stáže ...)

Vytvořené Centrum posílilo konkurenceschopnost obou institucí (MU, FNUSA) a pomohlo zprostředkovávat přenos informací z rozvíjených expertíz směrem k cílovým skupinám. Vytvořilo mezinárodní interakce, které přispějí k další spolupráci ať již na úrovni výměny pracovníků, studentů, sdílení dat, či společnými vzdělávacími aktivitami.

V rámci projektu Histopark bylo dosaženo všech plánovaných cílových hodnot monitorovacích indikátorů. Většina hodnot byla z důvodu velkého zájmu cílových skupin překročena. V průběhu července-srpna 2015 proběhl externí audit projektu, který neshledal závady, projekt byl úspěšně ukončen.